Løn og ansættelse

Som ansat på SUL’s overenskomst er du sikret en bestemt løn og flere af dine ansættelsevilkår er ligeledes fastlagte.

Overenskomst 2021

SUL underskrev sidst en overenskomst i 2021, som vil være gældende indtil 2023. Overenskomsten for 2021 og tidligere overenskomster kan findes på links i højre side.

Tiltrædelsesoverenskomst

I efteråret 2016 vedtog SULs bestyrelse en tiltrædelsesoverenskomst til foreninger, der ansætter studentermedhjælpere, der udfører arbejde i relation til deres uddannelsesmæssige eller personlige erfaringer. Hvis jeres organisation eller forening har studenteransatte, der falder ind under den beskrivelse, er I velkomne til at kontakte os.
Overenskomsten kan findes på linket til højre – Tiltrældelsesoverenskomst med SUL

Ansættelseskontrakt

Ansættelseskontrakt forud for ansættelsen!

Varer din ansættelse mindst 2 måneder, eller hvad der svarer til et halvt semester, skal du forud for ansættelsen have en ansættelseskontrakt. Dette er et krav til arbejsgiver (universiteter mv.) i overenskomsten. Derudover er der en række krav til ansættelseskontrakten fra overenskomsten og ansættelsesbevisloven

Krav til ansættelseskontrakten

De følgende 10 vilkår skal din arbejdsgiver som minimum sørge for fremgår af din ansættelseskontrakt i henhold til ansættelsesbevisloven, hvis din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer:

  1. Arbejdsgiver og arbejdstagers navn og adresse
  2. Arbejdsstedets beliggenhed
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af din titel, rang, stilling eller jobkategori
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om midlertidig ansættelse
  6. Dine rettigheder med hensyn til ferie. Herunder om der udbetales løn eller feriepenge under din ferie
  7. Dine og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler og / eller reglerne herom
  8. Den gældende eller aftalte løn, tillæg, pension og tidspunkter for udbetaling
  9. Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  10. Angivelse af en eventuel kollektiv overenskomst, der regulerer forholdet

Stillingskategorier

Studenterstudievejleder

Ved studenterstudievejleder forstås studerende, der er ansat til i samarbejde med andre personalegrupper at varetage vejledningsopgaver i relation til studerende og potentielle studerende.

Vejledningsopgaver omfatter efter institutionens nærmere bestemmelse bl.a. vejledning i optagelse af studerende, tilrettelæggelse af studieforløb, beskæftigelsesmuligheder, studieordning og eksamensregler, herunder dispensationer, meritoverførsler, studieophør, særlige beskæftigelsesmuligheder efter afsluttet uddannelse samt økonomiske og sociale forhold i forbindelse med uddannelsen.

Studievejledningen omfatter endvidere deltagelse i studieorienterende møder arrangeret af de regionale studievalgcentre.

Instruktor og Hjælpelærer

Stillingerne som instruktor og hjælpelærer anvendes, hvor den studerende varetager opgaver, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller profes-sorniveau eller tilsvarende niveau.

Undervisningsassistent

Stillingen som undervisningsassistent anvendes, hvor den ansatte selvstændigt varetager undervisningsopgaver eller undervisning, der supplerer undervisning på adjunkt-, lektor- eller professorniveau eller tilsvarende niveau.

Ansættelse som undervisningsassistent forudsætter normalt et fagligt niveau svarende til kandidatniveau, som også kan opnås på anden måde end ved kandidateksamen.

Studentermedhjælp

Ved studentermedhjælp forstås studerende, der er ansat til at varetage praktiske opgaver på studiesale, IT-rum, biblioteker mv., at holde opsyn med samlinger mv. eller at vedligeholde materiel, prøver mv. til brug i undervisning og forskning mv.

Præparatfremstiller

Ved præparatfremstiller forstås studerende ansat til fremstilling, nummerering, beskrivelse, montering og vedligeholdelse af præparater til studiesamlinger mv. ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Demonstrator

Ved demonstrator forstås studerende, der bistår ved undervisningen på universiteternes medicinsk-anatomiske institutter. Ansættelse som demonstrator forudsætter, at den studerende har bestået første år af en relevant bacheloruddannelse.