Principprogram

SULs vision

SUL er et selvstændigt fagforbund for studenteransatte, og samtidig er SUL en del af den samlede danske og internationale fagbevægelse. Det er en hovedopgave at varetage medlemmernes interesser over for arbejdsgiverne, bl.a. ved kollektive forhandlinger og via individuel medlemsservice. SUL vil aktivt forholde sig til studenterområdet, udbyde uddannelse i studenteransattes rettigheder og fremme studenteransattes og studerendes vilkår. SUL støtter aktivt bestræbelser, der sætter medlemmerne i stand til selvstændigt at handle på deres arbejdspladser og i samfundet.

Gode rammer er forudsætningen for god undervisning og vejledning

Undervisning og vejledning er kerneopgaver i SUL ansattes arbejde. Studenteransatte arbejder tæt sammen med andre personalegrupper, og gode forhold for disse er en forudsætning for vores arbejde. Studiejobbet skal kunne tilrettelægges således, at det ikke påvirker den studenteransattes eget studie negativt.

Undervisning

De fysiske rammer på vores arbejdsplads skal være tidssvarende. Hjælpelæreren og instruktoren skal have løn til at følge de eventuelle forelæsninger, som knytter sig til deres arbejde. Der skal være den nødvendige tid til forberedelse for at kunne bidrage til undervisning af høj kvalitet og vi skal aflønnes for den tid, det faktisk tager at forberede sig. Hjælpelærere, undervisningsassistenter og instruktorer skal have opkvalificerende kurser både i starten af ansættelsen og undervejs, med løn under kurserne. Vi skal have løbende sparring, så vi skaber et arbejdsmiljø, hvor vi trives og finder glæde i arbejdet.

Studievejledning

God studievejledning forudsætter tid til at vejlede den enkelte og en vejledning, der er tilgængelig for alle vejledningssøgende uanset forudsætninger. Vejledningen skal tage udgangspunkt i den studerendes behov og ske på den studerendes præmisser. Uddannelsessystemet skal give den enkelte studerende fleksibilitet i uddannelsen hvilket studievejledning skal understøtte. Studielivet omhandler meget andet end regler og kursusplaner. Som studenterstudievejledere vejleder vi de mange aspekter af studielivet, både inden for og uden for uddannelsesinstitutionens vægge. Faglig indsigt i studiet er forudsætningen for god vejledning. Vi ønsker løbende kurser og opkvalificering samt psykologisk supervision og et kollegialt fællesskab.

Velfærd

SUL anser uddannelse som et offentligt gode, vi som samfund giver til hinanden. Uddannelse og viden er en forudsætning for at kunne bevæge sig i en kompleks verden. Uddannelse er ikke kun værdifuldt for den enkelte, men også for samfundet. Uddannelse og viden skaber stærke individer, der sikrer en kontinuerlig udvikling af samfundet. Derfor mener SUL, at uddannelse og forskning skal være offentligt finansieret for på den måde sikre en høj faglighed, undervisningskvalitet og lige adgang for alle studerende. Studenteransatte må aldrig erstatte fuldtidsansatte og må aldrig medvirke til løntrykkeri. Studenteransatte må aldrig erstattes af frivillige. Alle studerende skal have tilstrækkelig undervisning, vejledning og feedback, så det ikke er nødvendigt at tilkøbe sig private ydelser. Uddannelsesnedskæringer igennem hele uddannelsessektoren rammer de studenteransatte hårdt, da der kommer flere studerende per studenteransat samt mindre forberedelsestid, som både kan påvirke den studenteransattes egne studier og muligheder for at bidrage til høj undervisningskvalitet. Det er derfor SULs holdning, at sektoren skal tilføres flere midler, således at vi bliver flere studenteransatte og andre faggrupper til at sikre høj kvalitet i undervisning og vejledning. Et studiejob skal altid være et tilvalg og ikke en økonomisk nødvendighed, da det essentielle er den studenteransattes eget studie, hvorfor vi ønsker en SU, vi kan leve af. I SUL støtter vi op om et trygt arbejdsmarked og et trygt dagpengesystem.

Studenteransatte skaber værdi

Vi er studerende ansat på uddannelsesinstitutioner som blandt andet studenterstudievejledere og hjælpelærere. I disse stillinger kan vi møde og forstå vores medstuderende i øjenhøjde, have en finger på pulsen og bidrage til undervisning og vejledning af høj kvalitet. SULs medlemmer udfører et vigtigt arbejde, som skaber værdi for vores medstuderende og samfundet. SUL arbejder for at denne værdi også afspejles i vores løn og arbejdsvilkår.

Et godt arbejdsmiljø

I SUL arbejder vi for et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk. Det indebærer fysiske og æstetiske rammer, som understøtter arbejdet. Et godt arbejdsmiljø bygger på alsidige arbejdsopgaver og indflydelse på eget arbejde. Vi ønsker et godt kollegialt miljø og en god kommunikation mellem den ansatte og kolleger såvel som ledelse. Arbejdet skal udvikle den studenteransatte gennem løbende supervision og opkvalificering. Arbejdet skal tilpasses studiet, så der er en god balance mellem arbejde, studie og fritid. Den studenteransatte skal altid arbejde inden for de af ansættelseskontrakten beskrevne arbejdsopgaver og arbejdsopgaverne skal være veldefinerede. Den studenteransatte må derfor ikke bruges som alternativ arbejdskraft til opgaver, der bør løses af andet personale.

Overenskomst

SULs mål er overenskomstdækning for studenteransatte på landets universiteter og højere uddannelsesinstitutioner. Ved indgåelse af overenskomst på områder, der endnu ikke er dækket af en SUL overenskomst, må overenskomsten samlet set aldrig forringe medlemmernes løn og arbejdsvilkår. På arbejdspladser, der ikke er dækket af en SUL-overenskomst, accepterer SUL ikke, at arbejdsgiveren ensidigt fastsætter løn- og arbejdsvilkår. SUL anvender om nødvendigt sin aktionsret til at tvinge resultater igennem. Endelig yder SUL fornøden bistand til sikring af medlemmers rettigheder og deres løn- og arbejdsvilkår på linje med de i faget i øvrigt gældende.

Ligestilling

SUL vil arbejde for lige adgang til studiejobs, så vi undgår at bestemte grupper udelukkes fra at få job på landets uddannelsesinstitutioner. SUL er imod enhver form for diskrimination på grundlag af, men ikke begrænset til; etnicitet, hudfarve, handicap, politisk orientering, religion, nationalitet, seksualitet, køn eller alder. I SUL ønsker vi ligestilling i fagforeningen, på vores uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser og i samfundet.

Solidaritet med fagbevægelsen såvel som studenterbevægelsen

SULs medlemmer er både er studerende og arbejdstagere. SUL erkender medlemmernes dobbeltrolle og skal derfor aktivt arbejde for medlemmernes interesser som ansatte såvel som studerende. I SUL står vi solidarisk med både fagbevægelsen og studenterbevægelsen i kampen om gode arbejdsforhold og kvalitetsuddannelse. SUL repræsenterer derfor sine medlemmer ved aktivt at søge samarbejdspartnere og støtte op om kampe i både fag- og studenterbevægelsen.

Organisering

På arbejdspladser med SUL ansatte, skal der være lokale SUL klubber med en valgt tillidsrepræsentant. I SUL arbejder vi for, at lokale tillidsrepræsentanter skal frikøbes til at bistå klubbens arbejde. Den lokale SUL tillidsrepræsentant skal have mulighed for at være en aktiv del i det faglige fællesskab blandt øvrige ansatte, så som AC-grupper. Ansættelseskontrakter udarbejdes med den lokale SUL-tillidsrepræsentanter og ansættelsesbeviser skal sendes til SUL. Arbejdspladsen skal facilitere rammerne for aktiv faglig deltagelse, hvor de ansatte kan organisere sig og bruge deres fagforening. Det skaber værdi ikke kun for den enkelte men også for arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionerne.