Åbent brev til rektorerne ved landets højere læreanstalter

Den 18. november 2015. Af Leif Donbæk.

Henover sommeren har vi fået en række henvendelser, der desværre bevidner, at der på flere højere læreranstalter har bredt sig en uheldig praksis vedrørende studenterstudievejledernes ansættelsesvilkår. Ved ansættelse er flere af vores medlemmer blevet pålagt at deltage i obligatoriske kurser af flere dages varighed, men uden at få løn herfor. Det er efter vores overbevisning i strid med overenskomsten.

I Hovedaftalens § 1 1.pkt. understreges vigtigheden af et godt samarbejde. Derfor skriver vi nu til jer, da I er arbejdsgivere for hovedparten af SUL’s medlemmer.

I overenskomstens § 3 er der indskrevet et kursus for studenterstudievejledere. Selvom dette kursus ikke længere eksisterer i samme form, så er det vores opfattelse, at denne bestemmelse finder anvendelse analogt på de kurser, der nu udbydes lokalt på ansættelsesstedet. Vores vurdering er, at kurserne er direkte sammenlignelige. Når et kursus som dette er påkrævet som et led i ansættelsen og samtidig afholdes ulønnet, er det vores klare overbevisning, at der er tale om overenskomstbrud.

Vi er endvidere blevet gjort opmærksomme på, at der på mange af disse kursusdage ligeledes deltager fuldtidsansat personale, som modtager fuld løn for deltagelse. Vi tillader os derfor at rette opmærksomhed på overenskomstens § 13, der omhandler deltidsdirektivet. Heri slås det fast, at enhver usaglig forskelsbehandling mellem SUL's medlemmer på deltid og fuldtidsansatte med sammenlignelige funktioner, er at betragte som overenskomstbrud, og i øvrigt en overtrædelse af både EU-retten og dansk ret, der begge ligestiller deltidsansatte med fuldtidsansatte.

Flere højere læreranstalter har de seneste år haft det som en klar målsætning at bidrage til at få brudt den sociale arv. I SUL finder vi denne målsætning yderst sympatisk. Det undrer os derfor meget, at flere højere læreranstalter gennem manglende aflønninger til studenteransatte trækker i den modsatte retning. Studievejlederstillingerne er ganske attraktive - både når det kommer til løn, fagligt indhold og mulighed for at skabe et godt fagligt netværk. Manglende aflønning af obligatoriske kurser medfører efter vores erfaring, at alene de studerende med betydelige sociale og økonomiske ressourcer har mulighed for at søge ansættelse.

I SUL tilskynder vi til større diversitet blandt studievejlederne. Efter indførelsen af fremdriftsreformen er der større pres på vejledningsinstanserne end nogensinde før, hvorfor vi finder det vigtigt, at vejlederne kan sætte sig ind i de studerendes vilkår og baggrund.

På baggrund af ovenstående henvendelse, skal vi venligst og med henvisning Hovedaftalens § 7, bede om at modtage jeres kommentarer snarest og senest inden for 14 dage.

Vi skal tillige bede om en bekræftelse på, at I har modtaget denne henvendelse samt bekræftelse på anmodningen om aktindsigt i alle relevante akter omhandlende beslutningen om ikke at aflønne studenterstudievejlederne for deltagelse i obligatoriske kurser.

Med venlig hilsen

Leif Donbæk

Formand SUL